δημόσια επιχείρηση

δημόσια επιχείρηση
Με την ευρεία έννοια ο όρος αναφέρεται σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, της οποίας φορέας από οικονομική άποψη είναι το κράτος ή άλλος οργανισμός δημοσίου δικαίου. Με την έννοια αυτή, δ.ε. θεωρούνται όχι μόνο οι δημόσιες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται παράλληλα με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και λειτουργούν αυτοτελώς σύμφωνα, κατά κανόνα τουλάχιστον, με τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, αλλά και δημόσιες υπηρεσίες που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση σε άμεση εξάρτηση από το κράτος (π.χ. το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) καθώς και δημόσια ιδρύματα (π.χ. o ΟΣΕ), ανώνυμες εταιρείες με μερική ή ολική συμμετοχή του κράτους (π.χ. ΔΕΗ) ή άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (π.χ. ΕΤΒΑ). Στη θεωρία και στην πράξη υπάρχει όμως σήμερα η τάση να χρησιμοποιείται ο όρος δ.ε. μόνο για εκείνες τις μορφές κρατικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που προσλαμβάνουν μορφή διοικητικά αυτοτελούς νομικού προσώπου, το οποίο έχει συσταθεί με νόμο από το κράτος και, παρότι οργανώνεται αρχικά και λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές του ιδιωτικού δικαίου και δεν αποκλείει την πραγματοποίηση κέρδους, επιδιώκει ωστόσο την ικανοποίηση δημόσιου συμφέροντος και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου διοικητικού και ιδίως δημοσιονομικού ελέγχου. Με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε παραπάνω η δ.ε. διακρίνεται από τα ιδρύματα κοινής ωφελείας (που είναι έργο κυρίως ιδιωτών), από τις υπό παραχώρηση δ.ε. (των οποίων οικονομικός φορέας είναι ιδιώτες επιχειρηματίες) καθώς και από τις επιχειρήσεις μεικτής οικονομίας (εξαιτίας της συμμετοχής, συνήθως υπό τύπο εταιρείας, και ιδιωτών επιχειρηματιών). Η δ.ε. παρουσιάζει ιδιοτυπίες σε σχέση με την ιδιωτική, ως προς την οργάνωση και τη διοίκηση, την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, ως προς διάφορα ασυμβίβαστα, το προσωπικό κ.ά.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού — (ΔΕΗ). Βλ. λ. ηλεκτρισμός. Tο 1950 δημιουργήθηκε μία από τις σημαντικότερες δημόσιες επιχειρήσεις της χώρας μας, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)· στη φωτογραφία, ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Λούρου την εποχή έναρξης της λειτουργίας του, το …   Dictionary of Greek

  • επιχείρηση — Η οργανωμένη οικονομική δραστηριότητα που είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για την αγορά. Η ύπαρξη των ε. είναι χαρακτηριστικό των ανεπτυγμένων οικονομικών συστημάτων, στα οποία η παραγωγική δραστηριότητα δεν αποσκοπεί… …   Dictionary of Greek

  • δημόσια υπηρεσία — Η οργανωμένη επιχείρηση που λειτουργεί υπό τη διεύθυνση εκείνων που κυβερνούν, για την εξυπηρέτηση του κοινού. Κατά μία εκδοχή το κράτος αποτελεί ομάδα δ.υ. που συνεργάζονται μεταξύ τους και οι οποίες έχουν οργανωθεί και ελέγχονται κατά τη… …   Dictionary of Greek

  • δημόσιος — ια και ία, ιο (AM δημόσιος, ία, ον Α και δαμόσιος, ία, ον) I.1. αυτός που ανήκει ή αναφέρεται στον λαό, στο κοινό, ο κοινός (σε αντίθεση με τον ιδιωτικό) («δημόσια βιβλιοθήκη», «δημοσίας συνεισφοράς», «ἱερὰ τὰ δημόσια») 2. αυτός που ανήκει στο… …   Dictionary of Greek

  • Public Gas Supply Corporation of Greece (DEPA) — Infobox Company company name = DEPA Dimosia Epichirisi Paroxis Aeriou (ΔΕΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ) company logo = vector logo = company type = public genre = foundation = founder = location city = Athens location country = Greece… …   Wikipedia

  • DEPA — – Dimosia Epichirisi Paroxis Aeriou (ΔΕΠΑ – Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου) Type public Industry Natural gas Founded 1988 Headquarters Athen …   Wikipedia

  • Public Power Corporation of Greece — The Public Power Corporation (PPC S.A.) of Greece (Or DEI: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou ΔΕΗ ΑΕ: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού) is the biggest electric power company in Greece. It is controlled to an extent by the government, and it produces… …   Wikipedia

  • DEI (Energieversorger) — Public Power Corporation of Greece Unternehmensform Öffentliches Unternehmen ISIN GRS434003000 Unternehmens …   Deutsch Wikipedia

  • Public Power Corporation — of Greece Unternehmensform Öffentliches Unternehmen ISIN GRS434003000 Unternehmens …   Deutsch Wikipedia

  • ΔΕΗ — Public Power Corporation of Greece Unternehmensform Öffentliches Unternehmen ISIN GRS434003000 Unternehmens …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”